හොඳම තත්වයේ ඇත.නිවසේ පාවිච්චිය.මිළ සාකච්චා කල හැක.