යෝධ ගුරාමි..අඩි 1.5 පමන දිගයි..ජෝඩුවක් 5000.00 සිට…ඉක්මනින් විකිනීමට.