ඕකිඩ් මල් වර්ග 15 පමන තිබෙනවා.අඟල් 6 ක් පමන හොඳින් වැඩුන නිරෝගිමත් පැල.